Ważne dokumenty

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY dot. DANYCH OSOBOWYCH
TABELA OPROCENTOWANIA
ODSTĄPIENIE OD UMOWY POŻYCZKI

REGULAMIN

świadczenia usług drogą elektroniczną przez ARGENTUM CAPITAL Sp. z o.o.


Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.eksprespozyczka.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z jego postanowieniami, prosimy o opuszczenie serwisu.


Rozdział 1 – POSTANOWENIA WSTĘPNE


1.1 Niniejszy Regulamin określa zasady udzielenia przez Argentum Capital Sp. z o.o. osobom fizycznym Pożyczek z wykorzystaniem Strony Internetowej www.eksprespozyczka.pl, które Pożyczkobiorcy zobowiązani są zwrócić Pożyczkodawcy na warunkach określonych w Ramowej Umowie Pożyczki.

1.2 Podstawę udzielenia Pożyczki stanowi Umowa Pożyczki zawarta w sposób wskazany w Regulaminie.

1.3 Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z serwisem www.eksprespozyczka.pl , którym posługuje się Pożyczkodawca są następujące:

a) połączenie z siecią Internet;

b) przeglądarka internetowa;

c) posiadanie i podanie adresu e-mail umożliwiającego przesłanie informacji związanych z rejestracją w serwisie www.eksprespozyczka.plRozdział 2 – DEFINICJE


2.1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

• Dzień Spłaty – wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek Pożyczkodawcy Kwotę do Spłaty, z uwzględnieniem liczby i terminów płatności poszczególnych rat wynikających z Umowy Pożyczki.

• Elektroniczne kanały komunikacji – przekazywanie informacji oraz podejmowanie innych działań przy mocy telefonii oraz sieci Internet;

• Formularz informacyjny - oznacza ujednolicony formularz zawierający dane dotyczące udzielonej Pożyczki, przesyłany Pożyczkobiorcy na Trwałym Nośniku po złożeniu Wniosku o Udzielenie Pożyczki (przed zawarciem Umowy Pożyczki) oraz po zawarciu Umowy Pożyczki;

• Formularz Internetowy – elektroniczny formularz znajdujący się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy udostępniony Pożyczkobiorcom w celu składania Wniosków o Udzielenie Pożyczki;

• Formularz Rejestracji - elektroniczny formularz znajdujący się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy służący rejestracji Klientów;

• Harmonogram - oznacza harmonogram spłaty Pożyczki zawierający określenie terminu i wysokości raty Pożyczki z wyodrębnieniem jej poszczególnych składników, w szczególności kapitału, odsetek, prowizji oraz wszelkich innych kosztów Pożyczki, które Pożyczkobiorca jest zobowiązany ponieść, stanowiący integralną część Umowy Pożyczki;

• Indywidualne Konto Bankowe - indywidualny rachunek bankowy Pożyczkobiorcy, prowadzony w systemie bankowości elektronicznej w dowolnym banku na terenie Polski.

• Indywidualne Warunki Umowy – oznaczają warunki uzgodnione w sposób indywidualny przez Pożyczkobiorcę z Pożyczkodawcą, przy czym za Indywidualne Warunki Umowy uważa się: kwotę Pożyczki, okres na jaki została udzielona Pożyczka, liczbę rat Pożyczki oraz termin spłaty Pożyczki.

• Klient – oznacza osobę zainteresowaną uzyskaniem Pożyczki;

• Kodeks cywilny – oznacza ustawę z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz.U. nr 16 poz 93, z późn.zm.);

• Konto Bankowe Pożyczkodawcy - indywidualny rachunek bankowy Pożyczkodawcy znajdujący się w spisie rachunków bankowych zamieszczonym na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.

• Kwota Pożyczki – kwota wypłacona na Indywidualne Konto Bankowe Pożyczkobiorcy w tytułu Umowy Pożyczki;

• Kwota do Spłaty – Kwota Pożyczki powiększona o Odsetki i Prowizję, o której mowa w Ramowej Umowie Pożyczki

• Należność – oznacza roszczenie Pożyczkodawcy wobec Pożyczkobiorcy o zwrot Pożyczki powiększonej o Prowizję i Odsetki;

• Odsetki – oznaczają odsetki naliczane według rocznej stopy oprocentowania od Kwoty Pożyczki w wysokości określonej w Tabeli Opłat stanowiącej integralną część niniejszej Umowy;

• Prowizja – oznacza opłatę należną Pożyczkodawcy od Pożyczkobiorcy w wysokości określonej w Umowie Pożyczki z tytułu przygotowania, udzielenia i uruchomienia Pożyczki;

• Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki – przesyłany Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę (na Trwałym Nośniku) dokument potwierdzający zawarcie każdej poszczególnej Umowy Pożyczki oraz zawierający informacje, o których mowa w art. 30 ustawy o kredycie z konsumenckim;

• Pożyczka – oznacza środki pieniężne przekazywane Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę w formie krótkoterminowej pożyczki w wysokości i na warunkach określonych w danej Umowie Pożyczki;

• Pożyczkobiorca - oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, która w chwili składania Wniosku o Udzielenie Pożyczki ukończyła dwadzieścia jeden lat oraz nie przekroczyła sześćdziesięciu pięciu lat, posiadająca numer PESEL oraz stałe zameldowanie na terenie Polski, która w wyniku rejestracji i weryfikacji uzyskała status Pożyczkobiorcy, zamierzającą skorzystać z prawa do otrzymania Pożyczki oraz innych praw nadanych w Umowie Pożyczki;

• Pożyczkodawca – ARGENTUM CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, ul. Mickiewicza 11 lok. 202, 16-400 Suwałki, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000337492, prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Adres korespondencyjny Suwałki ul. Mickiewicza 11 lok. 202, 16-400 Suwałki.

• Przelew Potwierdzający Rejestrację - jednorazowy przelew dokonywany przez Pożyczkobiorcę z jego Indywidualnego Konta Bankowego z tytułu rejestracji Pożyczkobiorcy na Stronie internetowej, weryfikacji tożsamości Pożyczkobiorcy, rozpatrzenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki, a także potwierdzający wolę Pożyczkobiorcy do uzyskania Pożyczki od Pożyczkodawcy.

• Ramowa Umowa Pożyczki – oznacza Ramową Umowę Pożyczki, stanowiącą integralną część Umów Pożyczki;

• Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Pożyczkodawcę;

• Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania lub RSSO – rzeczywista roczna stopa oprocentowania wyliczona zgodnie z ustawą o kredycie konsumenckim.

• Strona – oznacza Pożyczkodawcę i/lub Pożyczkobiorcę osobno;

• Strony – oznaczają Pożyczkodawcę i Pożyczkobiorcę razem;

• Strona Internetowa – strona www.eksprespozyczka.pl

• Tabela Opłat - oznacza określenie całkowitych kwot Pożyczek, a także stawek opłat, prowizji i oprocentowania jakie stosuje Pożyczkodawca przy zawieraniu Umów Pożyczki, stanowiąca integralną część Ramowej Umowy Pożyczki;

• Trwały Nośnik – oznacza materiał lub urządzenie służące do przechowywania i odczytywania informacji przekazywanych Pożyczkobiorcy w związku z Umową, przez czas odpowiedni do celów jakim informacje te służą oraz pozwalające na odtworzenie tych informacji w niezmienionej treści.

• Umowa Pożyczki – oznacza jakąkolwiek (tzn. pierwszą i każdą następną) umowę pożyczki zawartą pomiędzy Pożyczkodawcą a Pożyczkobiorcą, poprzez zawarcie Ramowej Umowy Pożyczki oraz uzgodnienie Indywidualnych Warunków Umowy.

• Ustawa o kredycie konsumenckim – oznacza ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. nr 126 poz. 715);

• Ustawa o prawach konsumenta – oznacza ustawę z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz.U. nr 2014, poz. 827);

• Ustawa o udostępnianiu informacji gospodarczych – oznacza ustawę z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych (Dz.U. nr 81 poz. 530, z późn.zm.);

• Weryfikacja - czynności kontrolne dokonywane przez upoważnionych do tych czynności pracowników administracyjnych Pożyczkodawcy lub podmioty działające na zlecenie Pożyczkodawcy, polegające na zweryfikowaniu pod względem zgodności informacji oraz danych zamieszczonych przez Pożyczkobiorcę w Formularzu Rejestracyjnym, jak również weryfikacji Pożyczkobiorcy w bazach danych niesolidnych dłużników.

• Wiadomość SMS – krótka wiadomość tekstowa wysłana między abonentami telefonii GSM;

• Wniosek o Udzielenie Pożyczki – wniosek złożony przez Pożyczkobiorcę za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie Internetowej, lub za pośrednictwem wiadomości SMS wysłanej z telefonu komórkowego podanego w Formularzu Rejestracyjnym, którego złożenie ma na celu zawarcie Umowy Pożyczki.


2.2 Wszelkie terminy zdefiniowane (wyrazy pisane wielką literą) mają takie znaczenie, jakie nadano im Ramowej Umowie Pożyczki, o ile w niniejszym Regulaminie nie zostało im wyraźnie nadane znaczenie odmienne.


Rozdział 3 – RODZAJ I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG


3.1 Pożyczkodawca udziela Pożyczek przelewając na Indywidualne Konto Bankowe Pożyczkobiorcy Kwotę Pożyczki, przy czym Pożyczkę uważa się za udzieloną w momencie zaksięgowania przelewu na Indywidualnym Koncie Bankowym Pożyczkobiorcy.

3.2 Pożyczkobiorca dokonuje spłaty Pożyczki przelewając Kwotę do Spłaty w Dniu Spłaty na Konto Bankowe Pożyczkodawcy wskazane w Potwierdzeniu Udzielenia Pożyczki w Kwocie do Spłaty przy czym spłata Pożyczki następuje w momencie zaksięgowania Kwoty do Spłaty na Koncie Bankowym Pożyczkobiorcy, z uwzględnieniem rat i terminów płatności wynikających z Umowy Pożyczki.

3.3 Pożyczkobiorca zobowiązany jest do przestrzegania zakazu nadużywania środków komunikacji elektronicznej oraz dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych Pożyczkodawcy następujących treści:

A) powodujących zachwianie pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Pożyczkodawcy lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług drogą elektroniczną,

B) naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.4 Dostęp do informacji, o zmianach dotyczących sposobu i zakresu świadczenia usług przez Pożyczkodawcę, Pożyczkodawca będzie realizować poprzez stronę WWW.


Rozdział 4 – WARUNKI UDZIELENIA POŻYCZKI


4.1 Pożyczkodawca udziela Pożyczki osobom fizycznym pod warunkiem , że:

• Pożyczkobiorca zarejestrował się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy;

• Pożyczkobiorca dokonał Przelewu Potwierdzającego Rejestrację;

• Pożyczkobiorca spełnił wszystkie warunki, o których mowa w ust. 6.1 Regulaminu;

• Pożyczkobiorca złożył w sposób prawidłowy Wniosek o Udzielenie Pożyczki, który został zaakceptowany przez Pożyczkodawcę;

• Pożyczkobiorca przeszedł pozytywnie Weryfikację;

• Strony zawarły Umowę Pożyczki w sposób określony w Ramowej Umowie Pożyczki;

4.2 Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie w złotych polskich.

4.3 Od momentu zarejestrowania się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy Pożyczkobiorca związany jest postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4.4 Brak akceptacji niniejszego Regulaminu oznacza brak możliwości korzystania z Pożyczek oferowanych przez Pożyczkodawcę.


Rozdział 5 – OSOBY UPRAWNIONE DO UBIEGANIA SIĘ O POŻYCZKĘ


5.1 Pożyczka może zostać udzielona wyłącznie osobie fizycznej, która:

• jest konsumentem w rozumieniu Ustawy o kredycie konsumenckim i zawiera Umowę Pożyczki z Pożyczkodawcą w celu bezpośrednio niezwiązanym z działalnością gospodarczą;

• jest obywatelem polskim z miejscem stałego zameldowania na terytorium Polski;

• nie została wpisana do jakiegokolwiek rejestru dłużników naruszających obowiązki terminowego regulowania należności finansowych.

5.2 Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkodawca oświadcza, iż spełnia wymogi, o których mowa w ust. 5.1.

5.3 Pożyczkobiorca jest odpowiedzialny wobec Pożyczkodawcy za prawdziwość i poprawność powyższych oświadczeń, jak również danych podanych we Wniosku o Udzielenie Pożyczki.


Rozdział 6 – OŚWIADCZENIA POŻYCZKOBIORCY


6.1. Rejestrując się na Stronie Internetowej i składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki Pożyczkobiorca oświadcza, iż:

a) przed złożeniem Wniosku zapoznał się z Ramową Umową Pożyczki zamieszczoną na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy, , akceptuje ją i uznaje za obowiązującą;

b) jego zamiarem jest zawarcie Umowy Pożyczki na odległość w rozumieniu ustawy o kredycie konsumenckim;

c) wyraża zgodę na weryfikację swoich danych w bazach danych niesolidnych dłużników zgodnie z Ustawą o udostępnianiu informacji gospodarczych;.

d) wyraża zgodę na telefoniczną weryfikację informacji dotyczących źródła i wysokości uzyskiwanego przez Pożyczkobiorcę dochodu;

e) wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę swoich danych osobowych w celach zawarcia Umowy Pożyczki;

f) został poinformowany o prawie do dostępu do własnych danych osobowych zgromadzonych u Pożyczkodawcy, a także o prawie do poprawiana własnych danych osobowych zgromadzonych u Pożyczkodawcy;

g) rejestrując się na Stronie Internetowej i składając Wniosek o przyznanie Pożyczki, Pożyczkobiorca udziela Pożyczkodawcy następujących upoważnień w zakresie pozyskania przez Pożyczkodawcę dotyczących Pożyczkobiorcy informacji gospodarczych:

• „Działając w imieniu własnym, niniejszym na podstawie art. 24. ust.1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, udzielam upoważnienia spółce ARGENTUM CAPITAL Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, ul. Mickiewicza 11 lok. 202, 16-400 Suwałki nr KRS 0000337492, do pozyskania z Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, 51–214 Wrocław dotyczących mnie informacji gospodarczych.

• Działając na podstawie art. 24. ust.1 Ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe w związku z art. 13 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, udzielam upoważnienia spółce Argentum Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, ul. Mickiewicza 11 lok. 202, 16-400 Suwałki, KRS nr 0000337492, do przekazywania informacji o wywiązywaniu się przeze mnie z wszelkich zobowiązań pieniężnych na rzecz Argentum Capital Sp. z o.o., wynikających z zawartych przeze mnie Umów Pożyczki, do Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, 51–214 Wrocław.

• Działając w imieniu własnym, w związku z wynikającym z art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz. U. 2011.126.715 z późn. zm., obowiązkiem Pożyczkodawcy dokonywania oceny zdolności kredytowej konsumenta, wyrażam zgodę dla Argentum Capital Sp. z o.o. z siedzibą w Suwałkach, ul. Mickiewicza 11 lok. 202, 16-400 Suwałki, KRS nr 0000337492 na pozyskanie z European Union Credit Bureau (www.eucb.info) prowadzonego przez UAB "EUROPE INFO GROUP" z siedzibą: Pervalkos g. 29, 93104 Neringa, Litwa, dotyczących mnie informacji gospodarczych”.j) wyraża/nie wyraża zgodę/y na przetwarzanie przez Pożyczkodawcę swoich danych osobowych w celach marketingowych.


Rozdział 7 – OŚWIADCZENIA POŻYCZKODAWCY


7.1 Pożyczkodawca zobowiązuje się:

• udzielić Pożyczki w terminie, jednakże nie wcześniej niż po spełnieniu warunków udzielenia pożyczki, o których mowa w ust. 4.1;

• z wyprzedzeniem zamieszczać na Stronie Internetowej informacje o wszelkich zmianach w zasadach udzielania Pożyczek;

• w sposób należyty i zgodny z powszechnie obowiązującym prawem zabezpieczyć przekazane mu w związku z Umową Pożyczki dane osobowe Pożyczkobiorcy.


Rozdział 8 – REJESTRACJA


8.1 Przed złożeniem Wniosku o Udzielenie Pożyczki Klient zobowiązany jest dokonać rejestracji na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.

8.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie Formularza Rejestracji znajdującego się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.

8.3 Wypełniając Formularz Rejestracji Klient zobowiązany jest podać następujące dane: imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dowodu osobistego, adres zameldowania, adres korespondencyjny, jeżeli jest inny niż adres zameldowania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, określenie źródła i wysokości uzyskiwanego dochodu, wskazanie danych adresowych i kontaktowych pracodawcy oraz numer Indywidualnego Konta Bankowego wraz z oznaczeniem banku.

8.4 Dokonując rejestracji Klient składa oświadczenia, o których mowa w ust. 6.1, przy czym oświadczenia te składane są przez zaznaczenie odpowiednich pól w Formularzu Rejestracji.

8.5 Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać w Formularzu Rejestracyjnym prawdziwe dane. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości Pożyczkodawcy odnośnie prawdziwości danych podanych przez Klienta w Formularzu Rejestracyjnym Pożyczkodawca ma prawo odmówić Klientowi prawa rejestracji na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.

8.6 Podanie nieprawdziwych danych wprowadzających Pożyczkodawcę w błąd skutkujący doprowadzeniem do niekorzystnego rozporządzenia jego mieniem, może rodzić odpowiedzialność karną.

8.7 Po poprawnym wypełnieniu Formularza Rejestracji Klientowi zostaną przekazane za pośrednictwem Strony Internetowej dane niezbędne do dokonania Przelewu Potwierdzającego Rejestrację: dane odbiorcy, numer rachunku odbiorcy, kwota przelewu odpowiadająca aktualnie obowiązującej kwocie Przelewów Potwierdzających Rejestrację zgodnie z tabelą opłat stanowiącą załącznik do Ramowej Umowy Pożyczki oraz tytuł przelewu.

8.8 W celu potwierdzenia rejestracji Klient zobowiązany jest dokonać Przelewu Potwierdzającego Rejestrację na Konto Bankowe Pożyczkodawcy znajdujące się w tym samym banku, w którym znajduje się Indywidualne Konto Bankowe Klienta, wpisując w tytule przelewu tekst zawierający unikalny kod, który Klient otrzymał po poprawnym wypełnieniu Formularza Rejestracji. W przypadku, gdy Klient posiada Indywidualne Konto Bankowe w banku nie wymienionym na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać Przelewu Potwierdzającego Rejestrację zgodnie z instrukcją zamieszczoną na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.


8.9 Po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę Przelewu Potwierdzającego Rejestrację, którego tytuł przelewu odpowiada tekstowi przekazanemu Klientowi zgodnie z ust. 8.8 powyżej rejestrację uważa się za zakończoną, a Klient otrzymuje wiadomość SMS na numer telefonu komórkowego podany w Formularzu Rejestracyjnym zawierającą jego ID użytkownika oraz otrzymuje tymczasowe hasło na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracji, a także zyskuje status Pożyczkobiorcy.

8.10 Od momentu pozytywnego zakończenia rejestracji identyfikacja Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę następuje: w przypadku czynności wykonywanych przez Pożyczkobiorcę przez Stronę Internetową – według przyznanego Klientowi ID użytkownika oraz stworzonego przez Pożyczkobiorcę po otrzymaniu hasła tymczasowego hasła, a w przypadku czynności wykonywanych przy użyciu podanego w Formularzu Rejestracyjnym telefonu komórkowego - według przyznanego Klientowi ID użytkownika oraz numeru telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy.


Rozdział 9 - ZMIANA DANYCH POŻYCZKOBIORCY


9.1 W przypadku utraty ID użytkownika lub hasła, Pożyczkobiorca powinien z numeru telefonu, który podał w Formularzu Rejestracyjnym wysłać Pożyczkodawcy wiadomość SMS z tekstem: ZGUBIL. Pożyczkobiorca otrzyma od Pożyczkodawcy wiadomość SMS zawierająca jego ID użytkownika. Ponadto, Pożyczkobiorca otrzyma hasło tymczasowe na adres poczty elektronicznej podany w Formularzu Rejestracji, które następnie musi niezwłocznie zmienić po zalogowaniu się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.

9.2 W przypadku utraty ID użytkownika i zmiany numeru telefonu komórkowego, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać ponownego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację w kwocie aktualnie obowiązującej dla Przelewów Potwierdzających Rejestrację, zgodnie z informacją zamieszczoną na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy. W tytule kolejnego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację Pożyczkobiorca powinien podać nowy numer telefonu komórkowego oraz swój numer PESEL.

9.3 W przypadku utraty ID użytkownika i zmiany adresu poczty elektronicznej, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać ponownego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację w kwocie aktualnie obowiązującej dla Przelewów Potwierdzających Rejestrację, zgodnie z informacją zamieszczoną na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy. W tytule kolejnego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację Pożyczkobiorca powinien podać nowy adres poczty elektronicznej oraz swój numer PESEL.

9.4 W przypadku zmiany Indywidualnego Rachunku Bankowego lub zamiaru dodania nowego Indywidualnego Rachunku Bankowego, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać ponownego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację w kwocie aktualnie obowiązującej dla Przelewów Potwierdzających Rejestrację, zgodnie z informacją zamieszczoną na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy. W tytule kolejnego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację Pożyczkobiorca powinien podać swój numer PESEL.

9.5 Dodatkowy Indywidualny Rachunek Bankowy uważa się również za zweryfikowany w przypadku, gdy Pożyczkobiorca dokonał spłaty Pożyczki z tego dodatkowego Indywidualnego Rachunku Bankowego i w takim przypadku Pożyczkobiorca nie ma obowiązku robienia kolejnego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację.

9.6 W przypadku zmiany imienia lub nazwiska, Pożyczkobiorca zobowiązany jest dokonać ponownego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację z Indywidualnego Konta Bankowego podanego w Formularzu Rejestracyjnym zawierającego nowe dane osobowe Pożyczkobiorcy, w kwocie aktualnie obowiązującej dla Przelewów Potwierdzających Rejestrację, zgodnie z informacją zamieszczoną na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy. W tytule kolejnego Przelewu Potwierdzającego Rejestrację Pożyczkobiorca powinien podać swój numer PESEL oraz numer dowodu osobistego.

9.7 W przypadku określonym powyżej w ust. 9.6 Pożyczkobiorca zobowiązany jest ponadto wysłać listem poleconym na adres Pożyczkodawcy kopię dowodu osobistego zwierającego aktualne imię i nazwisko oraz kopię dokumentu poświadczającego zmianę w zakresie danych, o których mowa powyżej w ust. 9.6.

9.8 Pożyczkobiorca, z wyjątkiem numeru PESEL, imienia i nazwiska, numeru telefonu komórkowego, Indywidualnego Konta Bankowego, numeru dowodu osobistego może zmieniać swoje dane osobowe po zalogowaniu się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.


Rozdział 10 – WNIOSEK O POŻYCZKĘ


10.1 Wniosek o Udzielenie Pożyczki zarejestrowany Pożyczkobiorca może złożyć za pośrednictwem Formularza Internetowego lub za pośrednictwem wiadomości SMS, przy czym możliwość złożenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki za pośrednictwem wiadomości SMS dotyczy Klientów, którzy aktywowali tę funkcję w Formularzu Rejestracyjnym

10.2 Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki za pośrednictwem Formularza Internetowego Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać w Formularzu Internetowym propozycję Indywidualnych Warunków Umowy tj. kwotę Pożyczki, okres na jaki ma zostać udzielona Pożyczka, liczbę rat Pożyczki oraz termin spłaty Pożyczki. Niezwłocznie po złożeniu Wniosku o Udzielnie Pożyczki, przed zawarciem Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy Formularz Informacyjny dotyczący Pożyczki objętej Wnioskiem Pożyczkobiorcy, przy czym udostępnienie to nastąpi w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.

10.3 W przypadku Wniosku o Udzielenie Pożyczki składanego za pośrednictwem wiadomości SMS Pożyczkobiorca powinien z numeru telefonu, który podał w Formularzu Rejestracji wysłać Pożyczkodawcy wiadomość SMS o treści: PROSZE(spacja)ID użytkownika(spacja)Kwota do wypłaty(spacja)Termin pożyczki w dniach.

10.4 Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki za pośrednictwem Formularza Internetowego Pożyczkobiorca składa oświadczenia, o których mowa w ust. 6.1, przy czym oświadczenia te składane są przez zaznaczenie odpowiednich pól w Formularzu Rejestracji.

10.5 Nie złożenie oświadczeń, o których mowa w ust. 6.1. powodować będzie odrzucenie Wniosku o Udzielenie Pożyczki.

10.6 . W przypadku Wniosku o Udzielenie Pożyczki założonego za pośrednictwem Formularza Internetowego Kwota Pożyczki zostanie przekazana przelewem na Indywidualne Konto Bankowe Pożyczkobiorcy niezwłocznie po wysłaniu przez Pożyczkodawcę do Pożyczkobiorcy wiadomości SMS informującej Pożyczkobiorcę o akceptacji Indywidualnych Warunków Umowy zawartych we Wniosku o Udzielenie Pożyczki złożonym za pośrednictwem Formularza Internetowego. Wiadomość SMS zawierać będzie informacje o Kwocie do Wypłaty, Terminie Spłaty, Rocznej Rzeczywistej Stopie Oprocentowania.

10.7 W przypadku akceptacji przez Pożyczkodawcę Indywidualnych Warunków Umowy zawartych we Wniosku o Udzielenie Pożyczki złożonym za pośrednictwem wiadomości SMS, Pożyczkobiorca otrzyma od Pożyczkodawcy wiadomość SMS zawierającą unikalny kod, przy czym wiadomość ta stanowić będzie ofertę zawarcia Umowy Pożyczki. Klient przyjmuje powyższą ofertę Pożyczkodawcy wysyłając, w ciągu 1 godziny od otrzymania od Pożyczkodawcy wiadomości, o której mowa powyżej, wiadomość SMS w treści POTWIERDZAM_otrzymany od Pożyczkodawcy unikalny kod.

10.8 W przypadku Wniosku o Udzielenie Pożyczki założonego za pośrednictwem wiadomości SMS Kwota Pożyczki zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy niezwłocznie po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę wiadomości SMS zawierającą unikalny kod, który Pożyczkodawca wysłał do Pożyczkobiorcy zgodnie z ust. 7 powyżej.

10.9 Po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę poprawnego wniosku Pożyczkobiorcy o pierwszą Pożyczkę Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy na Trwałym Nośniku Ramową Umowę Pożyczki, Formularz Informacyjny, Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Pożyczki, a także upoważnienie do weryfikacji danych Pożyczkobiorcy w bazach niesolidnych dłużników (w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy), a dodatkowo dokumenty te będą widoczne po zalogowaniu się przez Pożyczkobiorcę na Stronie Internetowej (w formie plików umożliwiających zapis na komputerze Pożyczkobiorcy). Dokumenty, o których mowa w zdaniu poprzednim zostaną wysłane w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.

10.10 Po otrzymaniu dokumentów, o których mowa w pkt 10.9 Pożyczkobiorca zobowiązany jest wydrukować Ramową Umowę Pożyczki, Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki oraz upoważnienie, o którym mowa w pkt 10.9 powyżej, podpisać po jednym egzemplarzu każdego z tych dokumentów i odesłać te dokumenty na adres korespondencyjny Pożyczkodawcy. Nie odesłanie tych dokumentów przez Pożyczkobiorcę, a także odesłanie tych dokumentów do Pożyczkodawcy bez podpisu nie jest podstawą do stwierdzenia, że Pożyczka nie została udzielona. Po otrzymaniu podpisanych przez Pożyczkobiorcę dokumentów, o których mowa powyżej, Pożyczkodawca niezwłocznie odeśle Pożyczkobiorcy, na adres zamieszkania Pożyczkobiorcy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym, jeden egzemplarz Ramowej Umowy Pożyczki podpisany przez Pożyczkodawcę..

10.11 Wraz z Umową Pożyczki Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość przesłania upoważnień do weryfikacji Pożyczkobiorcy oraz innych dokumentów.

10.12 Pożyczkodawca nie ma obowiązku informowania Pożyczkobiorcy o powodach odrzucenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki, z wyjątkiem sytuacji, gdy odmowa udzielenia Pożyczki nastąpiła ze względu na informacje zawarte w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy.


Rozdział 11 - ANALIZA WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI


11.1 Składając Wniosek o Udzielenie Pożyczki w jeden z dwóch sposobów określonych w § 10 ust.1 Pożyczkobiorca potwierdza, iż w dniu złożenia Wniosku o Udzielenie Pożyczki spełnia warunki, o których mowa w ust. 5.1., a ponadto, Pożyczkobiorca upoważnia Pożyczkodawcę do weryfikacji prawdziwości oraz kompletności danych zawartych we Wniosku o Udzielenie Pożyczki na podstawie publicznie dostępnych danych, list i rejestrów, jak również do kontaktowania się z Pożyczkobiorcą w celu usunięcia ewentualnych braków we Wniosku o Udzielnie Pożyczki lub wątpliwości dotyczących danych Pożyczkobiorcy powstałych w trakcie weryfikacji Wniosku o udzielenie Pożyczki.

11.2 Pożyczkodawca dokonując wstępnej analizy Wniosku o Udzielenie Pożyczki, w szczególności weryfikuje prawdziwość oraz kompletność danych zawartych we Wniosku o udzielenie Pożyczki na podstawie publicznie dostępnych danych, list i rejestrów oraz bada aktualny stan zadłużenia wobec Pożyczkodawcy z tytułu Pożyczek oraz wobec innych podmiotów na podstawie informacji zawartych w bazach danych prowadzonych przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, 51–214 Wrocław oraz European Union Credit Bureau (www.eucb.info) prowadzonego przez UAB "EUROPE INFO GROUP" z siedzibą: Pervalkos g. 29, 93104 Neringa, Litwa.

11.3 Pożyczkodawca jest również uprawniony do telefonicznej weryfikacji informacji dotyczących źródła i wysokości uzyskiwanego przez Pożyczkobiorcę dochodu.

11.4 O negatywnym rozpatrzeniu przez Pożyczkodawcę Wniosku o Udzielnie Pożyczki Pożyczkodawca bez zbędnej zwłoki informuje Pożyczkobiorcę, wysyłając mu wiadomość sms o treści "Pani/Pan [Imię i Nazwisko], wniosek o pożyczkę został odrzucony. Z poważaniem, [nazwastrony.pl]". Dodatkowo, w przypadku, gdy odmowa udzielenia Pożyczki nastąpiła ze względu na informacje zawarte w bazie danych lub zbiorze danych Pożyczkodawcy, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o przyczynie odmowy udzielenia Pożyczki.


Rozdział 12 - UDZIELENIE KOLEJNEJ POŻYCZKI


12.1 Pożyczkodawca udzieli Pożyczkobiorcy kolejnych Pożyczek każdorazowo na podstawie odrębnych Umów Pożyczki zawieranych przez Strony na odległość.

12.2 Pożyczkobiorca nie może w tym samym czasie korzystać z więcej niż jednej Pożyczki. Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki może zostać złożony dopiero po całkowitym zawrocie przez Pożyczkobiorcę wcześniejszej Pożyczki, uiszczeniu należnej Prowizji i Odsetek oraz wypełnieniu wszelkich obowiązków spoczywających na Pożyczkobiorcy w stosunku do Pożyczkodawcy z tytułu wcześniejszej Pożyczki.

12.3 Pożyczkobiorcy oraz Klienci pozostający w jednym gospodarstwie domowym mogą jednocześnie występować tylko o jedną Pożyczkę na dane gospodarstwo domowe. Pożyczkodawca ma prawo odrzucić Wniosek o Udzielenie Pożyczki nie spełniający powyższego kryterium.

12.4 Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki zarejestrowany Pożyczkodawca może złożyć za pośrednictwem wiadomości SMS lub za pośrednictwem Formularza Internetowego. Niezwłocznie po złożeniu Wniosku o udzielnie kolejnej Pożyczki, przed zawarciem Umowy Pożyczki, Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy Formularz Informacyjny dotyczący Pożyczki objętej Wnioskiem Pożyczkodawcy, przy czym udostępnienie to nastąpi w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, wysłanego na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym.

12.5 Składając Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki, w jeden ze sposobów określonych w ust. 12.5 powyżej, Pożyczkobiorca zobowiązany jest podać propozycję Indywidualnych Warunków Umowy tj. kwotę Pożyczki, okres na jaki ma zostać udzielona Pożyczka, liczbę rat Pożyczki oraz termin spłaty Pożyczki.

12.6 Składając Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki Pożyczkodawca wyraża zgodę i składa oświadczenia, o których mowa w ust. 6.1, przy czym oświadczenia te składane są przez zaznaczenie odpowiednich pól w Formularzu Rejestracji.

12.7 Składając Wniosek o Udzielenie kolejnej Pożyczki za pośrednictwem wiadomości SMS Pożyczkobiorca powinien z numeru telefonu, który podał w Formularzu Rejestracji wysłać Pożyczkodawcy wiadomość SMS o treści: PROSZE(spacja)ID użytkownika(spacja)Kwota do wypłaty(spacja)Termin pożyczki w dniach.

12.8 Nie złożenie oświadczeń, o których mowa w ust. 6.1. powodować będzie odrzucenie Wniosku o Udzielenie Pożyczki.

12.9 Po złożeniu poprawnego Wniosku o kolejną Pożyczkę Pożyczkodawca dokona analizy wniosku w sposób określony w Rozdziale 11.

12.10 W przypadku akceptacji przez Pożyczkodawcę Indywidualnych Warunków Umowy zawartych we Wniosku o Udzielenie kolejnej Pożyczki złożonym za pośrednictwem Formularza Internetowego Pożyczkobiorca otrzyma wiadomość SMS na numer podany w Formularzu Rejestracyjnym telefonu komórkowego zawierający informacje o Kwocie do Wypłaty, Terminie Spłaty, Rocznej Rzeczywistej Stopie Oprocentowania.

12.11 W przypadku akceptacji przez Pożyczkodawcę Indywidualnych Warunków Umowy zawartych we Wniosku o Udzielenie kolejnej Pożyczki złożonym za pośrednictwem wiadomości SMS, Pożyczkobiorca otrzyma od Pożyczkodawcy wiadomość SMS zawierającą unikalny kod, przy czym wiadomość ta stanowić będzie ofertę zawarcia Umowy Pożyczki. Klient przyjmuje powyższą ofertę Pożyczkodawcy wysyłając, w ciągu 1 godziny od otrzymania od Pożyczkodawcy wiadomości, o której mowa powyżej, wiadomość SMS w treści POTWIERDZAM_otrzymany od Pożyczkodawcy unikalny kod.

12.12. Kwota kolejnej Pożyczki zostanie przekazana przelewem na rachunek bankowy Pożyczkobiorcy (i) niezwłocznie po wysłaniu przez Pożyczkodawcę do Pożyczkobiorcy wiadomości SMS informującej Pożyczkobiorcę o akceptacji Indywidualnych Warunków Umowy zawartych we Wniosku o Udzielenie kolejnej Pożyczki złożonym za pośrednictwem Formularza Internetowego lub (ii) w przypadku Wniosku o Udzielenie kolejnej Pożyczki złożonego za pośrednictwem wiadomości SMS – niezwłocznie po otrzymaniu przez Pożyczkodawcę wiadomości SMS zawierającą unikalny kod, który Pożyczkodawca wysłał do Pożyczkobiorcy zgodnie z ust. 12.12 powyżej.

12.13 Po zaakceptowaniu przez Pożyczkodawcę kolejnej Pożyczki Pożyczkodawca udostępni Pożyczkobiorcy Ramową Umowę Pożyczki, Potwierdzenie zawarcia Umowy Pożyczki, Formularz Informacyjny oraz Formularz Odstąpienia, jako dokumenty widoczne po zalogowaniu się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy (w formie umożliwiającej zapis na komputerze Pożyczkobiorcy). Dodatkowo, dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim Pożyczkodawca wyśle na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy wskazany w Formularzu Rejestracyjnym, w formie plików PDF umożliwiających ich zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy.

12.14 W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Rozdziale zastosowanie będą miały odpowiednie niniejszego Regulaminu.

12.15 Wszelkie promocje, zniżki i rabaty udostępnione przez Pożyczkodawcę, nie będą miały zastosowania do Pożyczkobiorców, którzy w jakikolwiek sposób naruszyli Ramową Umowę Pożyczki, w tym w szczególności nie uiścili Pożyczkodawcy w terminie jakichkolwiek należności.


Rozdział 13 - OPŁATY


13.1 Na całkowity koszt Pożyczki składają się Odsetki oraz Prowizja, zgodnie z informacją zawartą w Formularzu Informacyjnym (przesyłanym Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku po złożeniu wniosku o pożyczkę oraz po zawarciu Umowy Pożyczki), a także zawartą w Potwierdzeniu zawarcia Umowy Pożyczki (przesyłanym Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę na trwałym nośniku po zawarciu każdej poszczególnej Umowy Pożyczki). Prowizja oraz Odsetki są rozliczane w kwotach oraz terminach spłaty poszczególnych rat wynikających z Umowy Pożyczki.

13.2 Pożyczkodawca nalicza Odsetki od Kwoty Pożyczki, począwszy od daty udostępnienia przez Pożyczkodawcę środków z tytułu Pożyczki, do dnia poprzedzającego całkowitą spłatę Pożyczki.

13.3. Odsetki, o których mowa w pkt 13.2 powyżej naliczane są według stopy zmiennej w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 3,5 punktów procentowych, tj. dwukrotności odsetek ustawowych wskazanych w art. 359 § 2 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.) (odsetki maksymalne). Odsetki zwiększają sumę zadłużenia z tytułu pożyczki i spłacane są łącznie z Kwotą Pożyczki oraz Prowizją w Dniu Spłaty, z uwzględnieniem rat wynikających z Umowy Pożyczki. Wysokość odsetek maksymalnych ustalana jest zgodnie z art. 359 § 21 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, ze zm.). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 359 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.

13.4. Odsetki naliczane są za każdy dzień korzystania przez Pożyczkobiorcę z Kwoty Pożyczki, przy czym podstawą do obliczania Odsetek jest aktualna wysokość Kwoty Pożyczki pozostającej do spłaty.

13.5. Wysokość Odsetek została określona w Tabeli Opłat stanowiącej integralną część niniejszej Ramowej Umowy Pożyczki.

13.6. Z tytułu otrzymania Kwoty Pożyczki Pożyczkobiorca jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy Prowizji w wysokości określonej w Tabeli Opłat stanowiącej załącznik do niniejszej Umowy. Prowizja zwiększa sumę zadłużenia z tytułu pożyczki i spłacana jest łącznie z Kwotą Pożyczki oraz Odsetkami w Dniu Spłaty, z uwzględnieniem rat wynikających z Umowy Pożyczki.

13.7 Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania dla Pożyczek udzielanych przez Pożyczkodawcę zamieszczona jest na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy, jak również zawarta jest w Formularzu Informacyjnym (przesyłanym Pożyczkobiorcy na trwałym nośniku po złożeniu wniosku o pożyczkę - przed zawarciem Umowy Pożyczki oraz po zawarciu Umowy Pożyczki) oraz Potwierdzeniu zawarcia Umowy Pożyczki.

13.8 Pożyczkodawca może okresowo udzielać rabatów lub oferować promocyjne warunki Pożyczek (np. oferować wyższą kwotę Pożyczki dla Pożyczkobiorców terminowo spłacających Pożyczki), o czym Pożyczkobiorca jest każdorazowo informowany za pośrednictwem Strony Internetowej Pożyczkodawcy.Rozdział 14 - ZWROT POŻYCZKI


14.1 Należność staje się wymagalna w Dniu Spłaty określonym w Indywidualnych Warunkach Umowy oraz w Formularzu informacyjnym i Potwierdzeniu zawarcia Umowy Pożyczki, przesłanych Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę, z uwzględnieniem rat wynikających z Umowy Pożyczki.

14.2 Nieotrzymanie Potwierdzenia zawarcia Umowy Pożyczki lub przerwy w dostępie do Strony Internetowej Pożyczkodawcy nie zwalnia Pożyczkobiorcy z obowiązku spłaty Pożyczki w terminie jej wymagalności.

14.3 Pożyczkobiorca ma możliwość sprawdzenia terminu spłaty Pożyczki oraz aktualnej kwoty do spłaty Pożyczki logując się na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.

14.4 Pożyczkobiorca ma możliwość sprawdzenia informacji, o których mowa powyżej w ust. 14.3 wysyłając w dowolnym momencie wiadomość SMS z tekstem INFO z numeru telefonu komórkowego podanego w Formularzu Rejestracyjnym na numer wskazany na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.

14.5 Pożyczkodawca ma prawo informować Pożyczkobiorcę poprzez wiadomości SMS wysyłane na numer telefonu komórkowego Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym o aktualnej wysokości kwoty Pożyczki oraz o terminie spłaty Pożyczki.

14.6 Jeżeli Dzień Spłaty wypada w dniu ustawowo wolnym od pracy w Polsce, Należność staje się wymagalna w następnym dniu będącym w Polsce dniem roboczym.

14.7 Pożyczka jest zwracana w tej samej walucie, w której została udzielona Pożyczkobiorcy.

14.8 Pożyczkobiorca, dokonując spłaty Pożyczki lub jej części na Konto Bankowe Pożyczkodawcy zobowiązany jest wskazać w tytule przelewu swój numer PESEL.

14.9. Pożyczkobiorca zobowiązuje się w odpowiednim czasie spłacić na rzecz Pożyczkodawcy Pożyczkę, powiększoną o Prowizję oraz Odsetki, zgodnie z Umową Pożyczki, wykonując w dniach spłaty wynikających z Harmonogramu przelew na rachunek bankowy Pożyczkodawcy w kwotach odpowiadających wysokości poszczególnych rat wskazanych w Harmonogramie.

14.10 Pożyczkodawca dopuszcza możliwość spłaty Pożyczki przez osobę trzecią, przy czym osoba ta zobowiązana jest wskazać w tytule przelewu numer PESEL Pożyczkobiorcy.

14.11 Za dzień spłaty Pożyczki uznaje się dzień uznania Konta Bankowego Pożyczkodawcy wskazanego w Potwierdzeniu zawarcia Umowy Pożyczki.

14.12 Kwoty, które Pożyczkobiorca wpłaci Pożyczkodawcy zostaną w kolejności zaliczone na:

a) odsetki za czas opóźnienia;

b) Prowizję;

c) Odsetki (odsetki kapitałowe);

d) Kwotę Pożyczki.

14.13 Pożyczkobiorca jest uprawniony do zwrotu Pożyczki przed Dniem Spłaty. W przypadku spłaty całości lub części Pożyczki przed Dniem Spłaty, całkowity koszt Pożyczki ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono termin na jaki została udzielona Pożyczka.

14.14 W przypadku zwrócenia przez Pożyczkobiorcę kwoty większej niż kwota Pożyczki, Pożyczkodawca zwraca kwotę przewyższającą kwotę Pożyczki na Indywidualne Konto Bankowe Pożyczkodawcy. W przypadku gdy Pożyczkodawcy przysługują względem Pożyczkobiorcy wierzytelności z innych Pożyczek, Pożyczkodawca ma prawo zaliczyć kwotę przewyższającą kwotę Pożyczki na poczet tych innych Pożyczek.
Rozdział 15 - NIETERMINOWA SPŁATA POŻYCZKI


15.1 Jeżeli Pożyczka lub jej część nie zostanie uiszczona w terminie Pożyczkobiorca zobowiązany jest do zapłaty oprócz kwoty Pożyczki odsetek za czas opóźnienia, tj. za okres od Daty Spłaty Pożyczki do dnia zaksięgowania kwoty Pożyczki na Koncie Bankowym Pożyczkodawcy.

15.2 Odsetki związane z nieterminową płatnością naliczane są przez Pożyczkodawcę w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego, tj. dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie (odsetki ustawowe za opóźnienie wynoszą sumę stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych). W przypadku zmiany, będącej wynikiem zmiany w wysokości odsetek, o których mowa w art. 481 Kodeksu cywilnego, Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę o tej zmianie niezwłocznie po jej nastąpieniu.

15.3 W przypadku, gdy Pożyczka lub jej część nie została uiszczona w terminie, Pożyczkodawca ma prawo podejmowania czynności windykacyjnych polegających na wykonywaniu: monitów drogą wiadomości SMS, monitów drogą wiadomości e-mail, monitów drogą telefoniczną oraz monitów drogą pisemnych wezwań.

15.4 W przypadku zobowiązań Pożyczkobiorcy wynikających z Umowy Pożyczki zawartej z Pożyczkodawcą, jeżeli łączna ich wartość przekracza 200 zł, są wymagalne co najmniej od 60 dni i upłynął co najmniej miesiąc od wysłania Pożyczkobiorcy wezwania do zapłaty, Pożyczkodawca będzie uprawniony do zamieszczenia informacji o Pożyczkobiorcy w rejestrze prowadzonym przez Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Danuty Siedzikówny 12, 51–214 Wrocław.


Rozdział 16 - PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY POŻYCZKI


16.1 Pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od Umowy Pożyczki w terminie czternastu (14) dni od daty jej zawarcia. W przypadku niewykonania przez Pożyczkobiorcę przysługującego mu prawa odstąpienia od Umowy Pożyczki w powyższym terminie, Umowa Pożyczki zostanie w pełni ważna i skuteczna.

16.2 W przypadku odstąpienia od Umowy Pożyczki Pożyczkobiorca nie ponosi kosztów związanych z tym odstąpieniem, z wyjątkiem odsetek w wysokości określonej w Ramowej Umowy Pożyczki za okres od dnia wypłaty Pożyczki do dnia zwrotu Pożyczki.

16.3 Pożyczkobiorca wykonuje prawo do odstąpienia od Umowy Pożyczki poprzez przesłanie Pożyczkodawcy na adres wskazany w Umowie Pożyczki odstąpienia od Umowy Pożyczki. Wzór odstąpienia od Umowy Pożyczki zamieszczony jest na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy, jak również przesłany zostanie Pożyczkobiorcy wraz z Ramową Umową Pożyczki w przypadku pierwszej Pożyczki, a w przypadku kolejnej Pożyczki wraz z Potwierdzeniem zawarcia Umowy Pożyczki.

16.4 Dniem spłaty Pożyczki jest dzień przekazania kwoty Pożyczki powiększonej o kwotę odsetek, o których mowa w ust. 16.2 na Rachunek Pożyczkodawcy.

16.5 Pożyczkobiorca zobowiązuje się informować Pożyczkodawcę niezwłocznie o zmianie wszelkich danych podanych w Formularzu Rejestracyjnym oraz Wniosku o Udzielenie Pożyczki aż do całkowitego wykonania wszelkich zobowiązań wynikających z Umowy Pożyczki.


Rozdział 17 - REKLAMACJE

17.1. Reklamacje należy składać drogą pisemną na adres pocztowy Pożyczkodawcy (ul. Mickiewicza 11 lok. 202, 16-400 Suwałki) bądź poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Pożyczkodawcy (info@eksprespozyczka.pl) bądź drogą telefoniczną za pośrednictwem infolinii Pożyczkodawcy (numer telefonu 224908999).

17.2. Pożyczkodawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Pożyczkodawca poinformuje o tym Pożyczkobiorcę wskazując:

a) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,

b) okoliczności wymagające wyjaśnienia,

c) ostateczny termin udzielenia odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

17.3. O rozpatrzeniu reklamacji Pożyczkodawca poinformuje Pożyczkobiorcę listownie, telefonicznie, wiadomością poczty elektronicznej lub osobiście. Odpowiedź na reklamację zostanie udzielona przez Pożyczkodawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji lub pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Pożyczkodawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą.


Rozdział 18 –POSTANOWIENIA KOŃCOWE


18.1 Pożyczkodawca zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia, przy czym zmieniony Regulamin obowiązuje wyłącznie w stosunku do Umów Pożyczki zawartych po dniu wejścia w życie zmienionej Ramowej Umowy Pożyczki.

18.2 Pożyczkodawca jest uprawniony do zmiany zapisów Ramowej Umowy Pożyczki w ciągu 6 miesięcy od zmiany bądź wprowadzenia nowych przepisów prawa, rekomendacji, zaleceń lub wytycznych organów państwowych odnoszących się do wykonywania Umowy.

18.3 O zmianie postanowień Ramowej Umowy Pożyczki Pożyczkodawca zawiadomi Pożyczkobiorcę przed datą wejścia w życie zmian do Umowy w formie elektronicznej poprzez wysłanie wiadomości e-mail wraz z dokumentem nowej Umowy w formie pliku PDF umożliwiającego zapisanie na komputerze Pożyczkobiorcy, na adres poczty elektronicznej Pożyczkobiorcy podany w Formularzu Rejestracyjnym. Pożyczkodawca wskaże postanowienia, które uległy zmianie oraz ich nowe brzmienie, a także poda datę wejścia w życie zmienionej Umowy. Zmiana Ramowej Umowy Pożyczki będzie wiążąca dla Pożyczkobiorcy, jeżeli Pożyczkobiorca nie wypowie Umowy na zasadach określonych w Umowie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Pożyczkobiorcę zawiadomienia o zmianie Umowy, o którym mowa powyżej. Zmieniona Ramowa Umowy Pożyczki obowiązuje wyłącznie w stosunku do Umów Pożyczki zawartych po dniu wejścia w życie zmienionej Ramowej Umowy Pożyczki.

18.4 Koszt każdej wiadomości tekstowej wysłanej na numer +48664079966 podany jest w tabeli opłat zamieszczonej na Stronie Internetowej Pożyczkodawcy.

18.5 Ramowa Umowa Pożyczki oraz Regulamin mają zastosowanie do pierwszej oraz każdej kolejnej Pożyczki udzielanej Pożyczkobiorcy przez Pożyczkodawcę.

18.6 Dane przesyłane wiadomościami SMS, za pośrednictwem Formularza Internetowego oraz innym elektronicznymi środkami porozumiewania są traktowane jako oświadczenie woli i powodują pełne skutki prawne.

18.7 Regulamin stanowi część Umowy Pożyczki, przy czym w przypadku niezgodności pomiędzy postanowieniami Regulaminu i Umowy zastosowanie mają postanowienia Umowy.

18.8 Wszelkie zawiadomienia przekazywane w związku z Umową Pożyczki sporządzane muszą być na piśmie w języku polskim i przesłane listem poleconym na adres drugiej Strony wskazany we Formularzu Rejestracyjnym.

18.9 Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winna być interpretowana.

18.10 Wszelkie spory, wynikłe z realizacji postanowień niniejszego Regulaminu rozstrzygane będą przez sądem właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego lub sąd miejsca wykonania zobowiązania.

18.11 Organem właściwym w sprawach ochrony konsumentów jest Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (dane adresowe: Plac Powstańców Warszawy 1, 00-950 Warszawa).

Ile chcesz pożyczyć?
Pierwszy raz możesz pożyczyć do 700 zł
Na jaki okres?
Otrzymać pieniądzeChwila moment i zl już będą na Twoim koncie
Do
należy zwrócić
Kwota pożyczki
+ Opłata
Kwota do spłaty
RRSO %